PRIVACYVERKLARING Badmintonclub Yapton

Dit is een privacyverklaring van Badmintonclub Yapton, gevestigd te Eibergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40103088, hierna te noemen Badmintonclub Yapton. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Badmintonclub Yapton verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Badmintonclub Yapton verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien u zich aanmeldt als lid:
Achternaam, voorletters, roepnaam, geboortedatum, geslacht, adres inclusief postcode, telefoonnummer, e-mailadres, ingangsdatum lidmaatschap, inschrijven voor Badminton of Dynamictennis, IBAN bankrekeningnummer
1.2 Badmintonclub Yapton gebruikt deze gegevens t.b.v. de ledenadministratie en de inning/heffing van de contributies en communicatie met de leden.
1.3 De bewaartermijn van de gegevens van de leden is tot 2 jaar na einde van het lidmaatschap.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met C.H.M. Weijenborg via het mailadres bcyapton@gmail.com voor::
(a) meer informatie over de wijze waarop Badmintonclub Yapton persoonsgegevens verwerkt;:
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;:
(c) inzage in de persoonsgegevens die Badmintonclub Yapton met betrekking tot u verwerkt;:
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Badmintonclub Yapton.:
(e) correctie en verwijdering van uw gegevens die Badmintonclub Yapton van u heeft.:
(f) overdragen van gegevens die Badmintonclub Yapton van u heeft naar een derde:
(g) beperking van de verwerking van gegevens die Badmintonclub Yapton van u heeft:

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Badmintonclub Yapton zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 Badmintonclub Yapton zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Badmintonclub Yapton verstrekt als u als lid van de afdeling badminton ben ingeschreven uw gegevens aan de Nederlandse Badmintonclub, bekend als Badminton Nederland, zijnde de overkoepelende organisatie voor de badmintonclubs in Nederland en gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40594668. Hieraan worden de volgende gegevens verstrekt: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, datum aanvang lidmaatschap, datum einde lidmaatschap De Nederlandse Badmintonclub / Badminton Nederland gebruikt de verstrekte gegevens voor haar eigen doel en met eigen middelen. De Nederlandse Badmintonclub / Badminton Nederland is daarom ook verwerkingsverantwoordelijke. De Nederlandse Badmintonclub / Badminton Nederland moet zelfstandig voldoen aan de wetgeving die voor de verwerkingsverantwoordelijke geldt.

4.2 Badmintonclub Yapton verstrekt als u als lid van de afdeling dynamic tennis ben ingeschreven uw gegevens aan de Dynamictennis Bond Nederland, zijnde de overkoepelende organisatie voor de dynamictennis clubs in Nederland en gevestigd te Doetinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40238429. Hieraan worden de volgende gegevens verstrekt: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, datum aanvang lidmaatschap, datum einde lidmaatschap De Dynamictennis Bond Nederland gebruikt de verstrekte gegevens voor haar eigen doel en met eigen middelen. De Dynamictennis Bond Nederland is daarom ook verwerkingsverantwoordelijke. De Dynamictennis Bond Nederland moet zelfstandig voldoen aan de wetgeving die voor de verwerkingsverantwoordelijke geldt. Verder zal Badmintonclub Yapton uitsluitend gegevens aan derden verstrekken als Badmintonclub Yapton daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen